Strona główna > Dla inwestorów > Raporty > Raporty bieżące archiwalne > Raporty bieżące archiwalne za rok 2016

L.p. Data W sprawie
59 2017-01-21 Wyznaczenie terminu rozprawy w przedmiocie ogłoszenia upadłości HAWE S.A. (RB-59/2016)
58 2016-12-30 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta (RB-58/2016)
57 2016-12-21 Doręczenie żądania akcjonariuszy reprezentujących 5,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta
56 2016-12-20 Wypowiedzenie umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta (RB-56/2016)
55 2016-12-02 Informacja w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta (RB-55/2016)
54 2016-11-17 Złożenie wniosku o zmianę Zarządcy Emitenta
53 2016-11-16 Oddalenie wniosku Województwa Podkarpackiego o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego wobec spółki zależnej od Emitenta – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. w związku z realizacją budowy SSPW woj. Podkarpackiego (RB-53/2016)
52 2016-11-09 Aktualizacja informacji dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta (RB-52/2216)
51 2016-11-04 Wniesienie zażalenia na postanowienie o uchyleniu uchwał Rady Wierzycieli (RB-51/2016)
50 2016-11-01 Uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania wywołanego wnioskiem o ogłoszenie upadłości Emitenta (RB-50/2016)
49 2016-10-29 Powzięcie informacji o złożeniu zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Emitenta
48 2016-10-26 Uchylenie uchwał Rady Wierzycieli
47 2016-10-22 Informacja o złożeniu przez Zarząd zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego (RB-47/2016)
46 2016-10-18 Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy (RB-46/2016)
45 2016-10-05 Informacja w sprawie wniesienia zarzutów przeciwko uchwale Rady Wierzycieli (RB-45/2016)
44 2016-10-04 Informacja w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta (RB-44/2016)
43K 2016-09-22 Korekta raportu w sprawie podjęcia przez Radę Wierzycieli uchwały o zasadności kontynuowania postępowania sanacyjnego
43 2016-09-22 Powzięcie informacji o podjęciu przez Radę Wierzycieli uchwały o zmianie Zarządcy oraz zasadności prowadzenia postępowania sanacyjnego (RB-43/2016)
42 2016-08-27 Aktualizacja informacji o złożeniu przez wierzycieli uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości (RB-42/2016)
41 2016-08-20 Powzięcie informacji o oddaleniu wniosku spółki zależnej od Emitenta o wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego (RB-41/2016)
40 2016-08-12 Informacja o złożeniu przez wierzyciela uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości (RB-40/2016)
39 2016-08-12 Informacja o zamiarze wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego (RB-39/2016)
38 2016-08-05 Aktualizacja informacji o wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Emitenta (RB-38/2016)
37 2016-08-04 Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej nałożenie kary pieniężnej przez KNF w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zdarzeń mających miejsce w 2012 r. i 2013 r. (RB-37/2016)
36 2016-07-05 Nałożenie kary pieniężnej przez KNF w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zdarzeń mających miejsce w 2012 r. i 2013 r. (RB-36/2016)
35 2016-07-04 Umorzenie postępowania sanacyjnego (RB-35/2016)
34 2016-07-01 Wyznaczenie terminu posiedzenia Sądu w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego (RB-34/2016)
33 2016-06-08 Złożenie wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego (RB-33/2016)
32 2016-06-07 Informacja w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta (RB-32/2016)
31 2016-05-14 Opóźnienie publikacji skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego (RB-31/2016)
30 2016-05-05 Aktualizacja informacji w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta (RB-30/2016)
29 2016-04-15 Aktualizacja informacji o trwającym postępowaniu sanacyjnym Emitenta. (RB-29/2016)
28 2016-04-13 Aktualizacja informacji dotyczącej wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o ustanowienie zarządcy do wykonywania praw korporacyjnych z praw udziałowych w spółkach zależnych od Emitenta. (RB-28/2016)
27 2016-04-13 Aktualizacja informacji dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta. (RB-27/2016)
26 2016-04-01 Pozwy wniesione przeciwko spółce zależnej od Emitenta i postanowienia Sądu związane z rozliczeniem umowy znaczącej dotyczącej budowy SSPW woj. podkarpackie. (RB-26/2016)
25 2016-04-01 Ustanowienie rady wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym HAWE S.A. w restrukturyzacji. (RB-25/2016)
24 2016-03-30 Wniosek Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o ustanowienie zarządcy do wykonywania praw korporacyjnych z praw udziałowych w spółkach zależnych od Emitenta. (RB-24/2016)
23 2016-03-22 Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta. (RB-23/2016)
22 2016-03-20 Opóźnienie publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta. (RB-22/2016)
21 2016-03-15 Doręczenie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Emitenta. (RB-21/2016)
20 2016-03-10 Zawiadomienie od Trinitybay Investments Ltd. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów. (RB-20/2016)
19 2016-03-08 Otrzymanie postanowienia Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta. (RB-19/2016)
18 2016-03-04 Powołanie Członka Rady Nadzorczej. (RB-18/2016)
17 2016-02-19 Spłata kredytu w PKO BP przez spółkę zależną HAWE Budownictwo. (RB-17/2016)
16 2016-02-18 Dokonanie rozliczeń przez spółkę zależną ORSS w związku z realizacją umowy znaczącej – Budowa SSPW woj. Warmińsko-mazurskie. (RB-16/2016)
15 2016-02-17 Dokonanie ostatecznych rozliczeń przez spółkę zależną ORSS w związku z realizacją umowy znaczącej – Budowa SSPW woj. podkarpackie. (RB-15/2016)
14 2016-02-14 Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych od Emitenta. (RB-14/2016)
13 2016-02-08 Umorzenie przez sąd postępowania dotyczącego roszczeń Alcatel Lucent wobec Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta. (RB-13/2016)
12 2016-02-05 Wszczęcie przez KNF postępowania administracyjnego dotyczącego zdarzeń mających miejsce w 2012 r. i 2013 r.. (RB-12/2016)
11 2016-02-04 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta. (RB-11/2016)
10 2016-02-03 Umorzenie postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta. (RB-10/2016)
9 2016-02-03 Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta złożonego przez Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN. (RB-9/2016)
8 2016-02-03 Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta złożonego przez Emitenta. (RB-8/2016)
7 2016-02-03 Złożenie przez Emitenta wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. (RB-7/2016)
6 2016-01-29 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. (RB-6/2016)
5 2016-01-26 Zawezwanie Emitenta do próby ugodowej przez spółkę zależną od Emitenta. (RB-5/2016)
4 2016-01-22 Powzięcie przez Emitenta informacji o wszczęciu przed sądem postępowania dotyczącego roszczeń wobec Emitenta i jego spółki zależnej. (RB-4/2016)
3 2016-01-15 Rezygnacja z Rady Nadzorczej. (RB-3/2016)
2 2016-01-12 Postanowienie Sądu o ustanowieniu zarządcy przymusowego. (RB-2/2016)
1 2016-01-08 Realizacja umowy znaczącej przez spółkę zależną ORSS – Budowa SSPW woj. podkarpackie. (RB-1/2016)

    © HAWE S.A. 2012