Strona główna > Dla inwestorów > Raporty > Raporty bieżące archiwalne > Raporty bieżące archiwalne za rok 2015

L.p. Data W sprawie
 110 2015-12-31 Złożenie przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. (RB-110/2015)
109 2015-12-31 Postanowienie Sądu o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego. (RB-109/2015)
108 2015-12-21 Aktualizacja informacji o realizacji umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną ORSS – Budowa SSPW woj. warmińsko – mazurskie. (RB-108/2015)
107 2015-12-21 Rezygnacja Prezesa Zarządu. (RB-107/2015)
106 2015-12-21 Rezygnacja z Rady Nadzorczej. (RB-106/2015)
105 2015-12-18 Realizacja umowy znaczącej przez spółkę zależną ORSS – Budowa SSPW woj. warmińsko – mazurskie. (RB-105/2015)
104 2015-12-18 Informacja o rozpoczęciu prac nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. (RB-104/2015)
103 2015-12-16 Aktualizacja informacji dotyczącej realizacji zapisów Umowy Ramowej restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kapitałowej HAWE z dnia 30 października 2015 r. (RB-103/2015)
102 2015-12-11 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. (RB-102/2015)
101 2015-12-02 Aktualizacja informacji dotyczącej realizacji zapisów Umowy Ramowej restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kapitałowej HAWE z dnia 30 października 2015 r. (RB-101/2015)
100 2015-12-01 Aktualizacja informacji dotyczącej realizacji zapisów Umowy Ramowej restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kapitałowej HAWE z dnia 30 października 2015 r. (RB-100/2015)
99 2015-12-01 Wykreślenie zastawu rejestrowego na majątku HAWE Telekom sp. z o.o. (RB-99/2015)
98 2015-11-20 Powołanie Rady Nadzorczej – uzupełnienie. (RB-98/2015)
97 2015-11-12 Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%. (RB-97/2015)
96 2015-11-12 Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%. (RB-96/2015)
95 2015-11-06 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 listopada 2015 r. (RB-95/2015)
94 2015-11-06 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w dniu 6 listopada 2015 r. (RB-94/2015)
Załącznik 2015-11-06 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w dniu 6 listopada 2015 r. (RB-94/2015)
93 2015-11-04 Zawarcie porozumienia w zakresie uzgodnienia wstępnych warunków umowy inwestycyjnej na refinansowanie obligacji. (RB-93/2015)
92 2015-10-30 Zawarcie umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji zadłużenia HAWE S.A. oraz HAWE Telekom Sp. z o.o. (RB-92/2015)
91 2015-10-26 Zwiększenie przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 5%. (RB-91/2015)
90 2015-10-23 Uaktualnienie informacji dotyczących porozumienia w sprawie warunków restrukturyzacji zadłużenia HAWE S.A. oraz HAWE Telekom Sp. z o.o. (RB-90/2015)
89 2015-10-23 Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%. (RB-89/2015)
88 2015-10-22 Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu listu intencyjnego w sprawie procesu przejęcia obligacji Grupy HAWE przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. (RB-88/2015)
87 2015-10-21 Zawarcie listu intencyjnego związanego z pozyskaniem Inwestora finansującego spłatę zadłużenia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. (RB-87/2015)
86 2015-10-21 Powołanie Rady Nadzorczej – uzupełnienie. (RB-86/2015)
Załącznik 2015-10-21 Życiorys: Andrzej-Podsiadło
Załącznik 2015-10-21 Życiorys: Grzegorz Leszczuk
Załącznik 2015-10-21 Życiorys: Maciej Szwejda
Załącznik 2015-10-21 Życiorys: Piotr Matuszczyk
Załącznik 2015-10-21 Życiorys: Wojciech Łaszkiewicz
85 2015-10-20 Podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie warunków restrukturyzacji zadłużenia HAWE S.A. oraz HAWE Telekom Sp. z o.o. (RB-85/2015)
84 2015-10-12 Projekt uchwały NWZ zwołanego na dzień 6 listopada 2015 roku. (RB-84/2015)
Załącznik 2015-10-12 Załącznik do RB 84_2015 HAWE – Projekt uchwały na NWZ 06 11 2015
83 2015-10-12 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2015 r. (RB-83/2015)
82 2015-10-12 Powołanie Rady Nadzorczej. (RB-82/2015)
81 2015-10-12 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w dniu 12 października 2015 r. (RB-81/2015)
Załącznik 2015-10-12 Załącznik do RB 81_2015 HAWE -Treść uchwał NWZ 12 10 2015
80 2015-10-09 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 listopada 2015 roku – porządek, materiały (RB-80/2015)
Zał. 2015-10-09 Załącznik do RB 80_2015 HAWE – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 06 11 2015
Zał. 2015-10-09 Załącznik do RB 80_2015 HAWE – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 06 11 2015 – projekty uchwał
79 2015-10-05 Podpisanie porozumienia w sprawie warunków restrukturyzacji zadłużenia HAWE S.A. oraz HAWE Telekom Sp. z o.o. (RB-79/2015)
78 2015-10-02 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 października 2015 roku. (RB-78/2015)
77 2015-10-02 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w dniu 2 października 2015 r. (RB-77/2015)
Zał. 2015-10-02 Załącznik RB 77 Treść uchwał podjętych przez NWZ 02 10 2015
76 2015-09-30 List intencyjny z Wierzycielami – aktualizacja informacji poufnej. (RB-76/2015)
75 2015-09-30 Realizacja umowy znaczącej przez spółkę zależną – Budowa SSPW woj. podkarpackie. (RB-75/2015)
74 2015-09-30 Uzupełnienie skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku. (RB-74/2015)
Zał. 2015-09-30 Zał. RB 74 HSA skonsolidowane sprawozdanie finansowe 31.12.2014_korekta
Zał. 2015-09-30 Zał. RB 74 HSA sprawozdanie finansowe 31.12.2014_korekta
Zał. 2015-09-30 Zał. RB 74 List do Akcjonariuszy – GK HAWE
Zał. 2015-09-30 Zał. RB 74 List do Akcjonariuszy – HAWE
Zał. 2015-09-30 Zał. RB_74 oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Jednostkowego Sprawozdania z obowiązującymi przepisami
Zał. 2015-09-30 Zał. RB 74 oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Skonsolidowanego Sprawozdania z obowiązującymi przepisami
Zał. 2015-09-30 Zał. RB 74 oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności wyboru podmiotu uprawnionego do badania Jednostkowego Sprawozdania…
Zał. 2015-09-30 Zał. RB_74 oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności wyboru podmiotu uprawnionego do badania Skonsolidowanego Sprawozdania…
Zał. 2015-09-30 Zał. RB_74 Sprawozdanie Zarządu z działalności GK HSA_HSA_20
73 2015-09-29 Wycofanie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki. (RB-73/2015)
72 2015-09-23 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. (RB-72/2015)
71 2015-09-18 Przystąpienie przez Alior Bank S.A. do listu intencyjnego (umowy standstill) zawartego z Wierzycielami. (RB-71/2015)
70 2015-09-18 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. (RB-70/2015)
69 2015-09-17 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. zwołanego na dzień 20 października 2015 r. (RB-69/2015)
68 2015-09-16 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2015 roku – porządek, materiały (RB-68/2015)
Załącznik 2015-09-16 Załącznik do RB 68_2015 HAWE – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 12 10 2015
Załącznik 2015-09-16 Załącznik do RB 68 2015 – Ogłoszenie NWZ HAWE 12 10 2015 -_projekty_uchwał
67 2015-09-16 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.. (RB-672015)
66 2015-09-16 Zwiększenie przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 5%. (RB-66/2015)
65 2015-09-16 Realizacja umowy znaczącej przez spółkę zależną – Budowa SSPW woj. warmińsko – mazurskie. (RB-65/2015)
64 2015-09-15 Odstąpienie od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w związku z zawarciem listu intencyjnego z Wierzycielami (umowa standstill). (RB-64/2015)
63 2015-09-15 Zawarcie listu intencyjnego z Wierzycielami (umowa standstill). (RB-63/2015)
62 2015-09-08 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. (RB-62/2015)
61 2015-09-08 Wezwanie do zapłaty od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – poręczenie pożyczki HAWE Telekom sp. z o.o. (RB-61/2015)
60 2015-09-08 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 października 2015 roku – porządek, materiały (RB-60/2015)
Załącznik 2015-09-08 Załącznik do RB 60_2015 HAWE – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 20 10 2015
Załącznik 2015-09-08 Załącznik do RB 60_2015 – Ogłoszenie NWZ HAWE 20 10 2015 -_projekty_uchwał
59 2015-09-08 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. (RB-59/2015)
58 2015-09-06 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 października 2015 roku – porządek, materiały (RB-58/2015)
Załącznik 2015-09-06 Załącznik do RB 58_2015 HAWE – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Załącznik 2015-09-06 Załącznik do RB 58_2015 – Ogłoszenie NWZ HAWE – projekty uchwał
57 2015-09-04 Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki. (RB-57/2015)
56 2015-09-02 Wniosek HAWE S.A. o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. (RB-56/2015)
55 2015-09-02 Termin realizacji umowy znaczącej przez spółkę zależną – Budowa SSPW woj. podkarpackie. (RB-55/2015)
54 2015-09-02 Termin realizacji umowy znaczącej przez spółkę zależną – Budowa SSPW woj. warmińsko – mazurskie. (RB-54/2015)
53 2015–8-18 Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji serii I w KDPW. (RB-53/2015)
52 2015-08-13 Wykup obligacji HAWE S.A. serii K_02. (RB-52/2015)
51 2015-08-11 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. (RB-51/2015)
50 2015-08-10 Wykup obligacji HAWE S.A. serii K_01. (RB-50/2015)
49 2015-08-08 Bezpośrednie i pośrednie zbycie znacznego pakietu akcji Spółki. (RB-49/2015)
48K 2015-08-08 Korekta raportu bieżącego nr 48/2015 – data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. (RB-48K/2015)
48 2015-08-05 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 sierpnia 2015 roku. (RB-48/2015)
47 2015-08-05 Pośrednie zbycie znacznego pakietu akcji Spółki. (RB-47/2015)
46 2015-08-05 Wykup obligacji HAWE S.A. serii L_01. (RB-46/2015)
45 2015-08-04 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w dniu 4 sierpnia 2015 r. (RB-45/2015)
Załącznik 2015-08-04 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 4 sierpnia 2015 r.
44 2015-07-31 Pośrednie nabycie znacznego pakietu akcji Spółki. (RB-44/2015)
43 2015-07-31 Rezygnacja prokurenta. (RB-43/2015)
42 2015-07-17 Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki. (RB-42/2015)
Zał. 1 2015-07-17 HSA RB-42_2015_Bartłomiej Gajecki CV
Zał. 2 2015-07-17 HSA RB-42_2015_Mark Montoya CV
41 2015-07-16 Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 sierpnia 2015 r. Projekty uchwał. (RB-41/2015)
Zał. 1 2015-07-16 Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zał. 2 2015-07-16 Uchwały na NWZ 4 sierpnia 2015 roku – uzupełnienie
Zał. 3 2015-07-16 FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA – NWZ 4 sierpnia 2015 roku
40 2015-07-16 Powołanie prokurenta. (RB-40/2015)
39 2015-07-16 Pośrednie nabycie/zbycie znacznego pakietu akcji Spółki. (RB-39/2015)
38 2015-07-15 Pośrednie nabycie/zbycie znacznego pakietu akcji Spółki. (RB-38/2015)
37 2015-07-13 Pośrednie nabycie / zbycie znacznego pakietu akcji Spółki – TELE-Polska Holding S.A. (RB-37/2015)
36 2015-07-13 Informacja znaczącego akcjonariusza – Marek Falenta oraz Falenta Investments Limited. (RB-36/2015)
35 2015-07-13 Pośrednie nabycie / zbycie znacznego pakietu akcji Spółki. (RB-35/2015)
34K 2015-07-08 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 4 sierpnia 2015 roku – KOREKTA raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. (RB-34K/2015)
Załącznik 2015-07-08 Uchwały na NWZ 4 sierpnia 2015 roku – korekta
34 2015-07-07 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 sierpnia 2015 roku – porządek, materiały (RB-34/2015)
Załącznik 1 2015-07-07 Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Załącznik 2 2015-07-07 Uchwały na NWZ 4 sierpnia 2015 roku
33 2015-06-04 Przydział obligacji HAWE S.A. serii L_01. (RB-33/2015)
32 2015-06-03 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 czerwca 2015 roku. (RB-32/2015)
31 2015-06-03 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 czerwca 2015 r. (RB-31/2015)
Załącznik 2015-06-03 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 3 czerwca 2015 r.
30 2015-05-29 Wykup obligacji HAWE S.A. serii J_02 oraz J_04 (RB-30/2015)
29 2015-05-29 Zmiana warunkowej umowy przedwstępnej w ramach procesu wykupu menadżerskiego akcji HAWE S.A. (RB-29/2015)
28 2015-05-28 Pismo Whitestone Capital SA. (RB-28/2015)
27 2015-05-19 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 13 maja 2015 roku. (RB-27/2015)
26 2015-05-18 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. (RB-26/2015)
25 2015-05-18 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 maja 2015 r. (RB-25/2015)
Załącznik 2015-05-18 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 18 maja 2015 r.
24 2015-05-13 Zawarcie warunkowej umowy przedwstępnej w ramach procesu wykupu menadżerskiego akcji HAWE S.A. (RB-24/2015)
23 2015-05-13 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2015 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach. (RB-23/2015)
Załącznik 2015-05-13 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 13 maja 2015 r.
22 2015-05-07 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 czerwca 2015 roku – porządek, materiały (RB-22/2015)
21 2015-05-06 Wykreślenie zastawu rejestrowego na akcjach Mediatel S.A. (RB-21/2015)
20 2015-04-28 Zbycie akcji własnych przez spółkę zależną. (RB-20/2015)
19 2015-04-26 Deklaracja Whitestone Capital SA dotycząca objęcia akcji HAWE SA nowej emisji. (RB-19/2015)
18K 2015-04-26 Korekta raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 25 kwietnia 2015 r. w zakresie treści załącznika do raportu – projektów uchwał objętych żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. (RB-18K/2015)
18 2015-04-25 Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2015 r. Projekty uchwał. (RB-18/2015)
17 2015-04-19 Zawarcie wstępnego porozumienia w sprawie wykupu menadżerskiego akcji HAWE S.A. (RB-17/2015)
16 2015-04-16 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2015 roku – porządek, materiały (RB-16/2015)
15 2015-04-01 Zbycie akcji własnych przez spółkę zależną (RB-15/2015)
14 2015-04-01 Zakończenie obowiązywania Listów Intencyjnych (RB-14/2015)
13 2015-03-19 Zawarcie umowy sprzedaży akcji Mediatel S.A. (RB-13/2015)
12 2015-03-19 Zawarcie umowy sprzedaży akcji Mediatel S.A. (RB-12/2015)
11 2015-03-04 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Mediatel S.A. (RB-11/2015)
10 2015-02-10 Odwołanie prokury (RB-10/2015)
9 2015-02-09 Zmiany w składzie Zarządu (RB-9/2015)
8 2015-02-06 Umowa o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia na rzecz ARP S.A. (RB-8/2015)
7 2015-02-06 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (RB-7/2015)
6 2015-01-29 Ustanowienie prokury (RB-6/2015)
5 2015-01-29 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (RB-5/2015)
4 2015-01-19 Zmiany w składzie Zarządu (RB-4/2015)
3 2015-01-19 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (RB-3/2015)
2 2015-01-15 Ustanowienie prokury (RB-2/2015)
1 2015-01-09 Zmiany w składzie Zarządu (RB-1/2015)

    © HAWE S.A. 2012