Strona główna > Dla inwestorów > Raporty > Raporty bieżące archiwalne > Raporty bieżące archiwalne za rok 2013

Raporty bieżące archiwalne za rok 2013

L.p. Data W sprawie
97 2013-12-30 Umowa Sprzedaży włókien światłowodowych (RB-97/2013)
96 2013-12-19 Podpisanie Listu Intencyjnego z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi S.A. (RB-96/2013)
95 2013-12-17 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (RB-95/2013)
94 2013-12-13 Wybór biegłego rewidenta oraz rozwiązanie umowy z dotychczasowym biegłym rewidentem (RB-94/2013)
93 2013-12-11 Ostateczne podsumowanie wyników wezwania na sprzedaż akcji Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (RB-93/2013)
92 2013-12-10 Uznanie oferty spółki zależnej za najkorzystniejszą w przetargu na budowę sieci szerokopasmowej w gminie miejskiej Lubin (RB-92/2013)
91 2013-12-10 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (RB-91/2013)
90 2013-12-10 Zmiany w składzie Zarządu Spółki (RB-90/2013)
89 2013-12-09 Umowa sprzedaży włókien światłowodowych (RB-89/2013)
88 2013-12-04 Podsumowanie wyników wezwania na sprzedaż akcji Mediatel SA (RB-88/2013)
87 2013-12-04 Podjęcie decyzji o wniesieniu do spółki zależnej Mediatel wkładu niepieniężnego w postaci HAWE Telekom (RB-87/2013)
86 2013-12-04 Przekazanie do publicznej informacji opóźnionej informacji dotyczącej kierunku rozwoju Grupy Kapitałowej HAWE
poprzez wniesienie udziałów spółki HAWE Telekom jako aportu do spółki Mediatel (RB-86/2013)
85 2013-11-13 Umowa sprzedaży części rurociągu telekomunikacyjnego (RB-85/2013)
84 2013-11-12 Umowa dzierżawy kolejnych włókien przez TK Telekom Sp. z o.o. (RB-84/2013)
83 2013-11-06 Zakończenie postępowania w sprawie realizacji projektu Internet dla Mazowsza (RB-83/2013)
82 2013-10-28 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mediatel S.A. (RB-82/2013)
81 2013-10-22 Podpisanie umowy podwykonawczej z HAWE Budownictwo Sp. z o.o. (RB-81/2013)
80 2013-10-16 Zawarcie umowy na realizację projektu FTTH na Ursynowie (RB-78/2013)
79 2013-10-14 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (RB-79/2013)
78 2013-09-26 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną o wartości 311 mln zł (RB-78/2013)
77 2013-09-24 Odstąpienie od znaczącej warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży akcji (RB-77/2013)
76 2013-09-24 Przekazanie do publicznej informacji opóźnionej informacji o zawarciu warunkowego umowy inwestycyjnej (RB-76/2013)
75 2013-09-19 Umowa sprzedaży części rurociągu telekomunikacyjnego (RB-75/2013)
74 2013-09-19 Kolejne umowy z TK Telekom Sp. z o.o. (RB-74/2013)
73 2013-09-17 Objęcie warrantów subskrypcyjnych oraz akcji spółki Mediatel S.A. (RB-73/2013)
72 2013-09-05 Nabycie akcji własnych (RB-72/2013)
71 2013-09-05 Informacja osoby zobowiązanej (RB-71/2013)
70 2013-08-21 Uznanie oferty spółki zależnej za najkorzystniejszą (RB-70/2013)
69 2013-08-19 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (RB-69/2013)
68 2013-08-13 Złożenie skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w projekcie Internet dla Mazowsza (RB-68/2013)
67 2013-08-13 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (RB-67/2013)
66 2013-07-28 Zmiany w składzie Zarządu Spółki (RB-66/2013)
65 2013-07-26 Spłata kredytu w Alior Bank (RB-65/2013)
64 2013-07-24 Nabycie akcji Spółki przez osobę zobowiązaną (RB-64/2013)
63 2013-07-16 Realizacja strategii polegającej na konwersji zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe (RB-63/2013)
62 2013-07-09 Informacja osoby zobowiązanej (RB-62/2013)
61 2013-07-08 Powzięcie informacji przez HAWE o złożeniu przez ORSS jedynej oferty w przetargu na realizację Projektu „Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” (RB-61/2013)
60 2013-07-04 Podpisanie umowy znaczącej (RB-60/2013)
59 2013-07-04 Podpisanie umowy znaczącej (RB-59/2013)
58 2013-07-04 Podpisanie umowy znaczącej (RB-58/2013)
57 2013-07-04 Zawarcie przez HAWE umowy o finansowanie i koordynację podwykonawstwa (RB-57/2013)
56 2013-07-04 Rozbudowa Ogólnopolskiej Sieci Szerokopasmowej (RB-56/2013)
55 2013-07-03 Umowa dzierżawy włókien światłowodowych (RB-55/2013)
54 2013-07-02 Rozwiązanie Umowy Inwestycyjnej (RB-54/2013)
53 2013-07-02 Umowa dzierżawy kolejnych włókien przez TK Telekom (RB-53/2013)
52 2013-07-01 Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (RB-52/2013)
51K 2013-08-13 Korekta wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 lipca 2013 roku. (RB-51/2013 K)
51 2013-07-01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (RB-51/2013)
50 2013-07-01 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (RB-50/2013)
49 2013-07-01 Sprzedaż włókien światłowodowych (RB-49/2013)
48 2013-06-27 Rozpoczęcie kolejnego etapu negocjacji (RB-48/2013)
47 2013-06-25 Zawarcie aneksu rozszerzającego do umowy (RB-47/2013)
46 2013-06-24 Pozytywna ocena współpracy HAWE Telekom z ARP (RB-46/2013)
45 2013-06-20 Podpisanie umowy znaczącej (RB-45/2013)
44 2013-06-20 Podpisanie umowy znaczącej (RB-44/2013)
43 2013-06-20 Podpisanie umowy znaczącej (RB-43/2013)
42 2013-06-20 Zawarcie umowy o finansowanie i koordynację podwykonawstwa oraz nabycie 100% udziałów (RB-42/2013)
41 2013-06-18 Informacja osoby zobowiązanej (RB-41/2013)
40 2013-06-13 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną (RB-40/2013)
39 2013-06-11 Ogłoszenie Strategii Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013-2017 (RB-39/2013)
    Załącznik 1
38 2013-06-11 Podpisanie przez Spółkę umowy o współpracy z Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. (RB-38/2013)
37 2013-06-04 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2013 roku – porządek, materiały (RB-37/2013)
    Załącznik – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ HAWE S.A. 1.07.2013r.
    Załącznik – Projekty uchwał na ZWZ HAWE S.A. 1.07.2013r.
    Załącznik – Wzór pełnomocnictwa ogólnego na ZWZ HAWE S.A. 1.07.2013r.
    Załącznik – Wzór formularza instrukcji do głosowanie na ZWZ HAWE S.A. 1.07.2013r.
    Załącznik – Wzór oświadczenia dla kandydata do RN HAWE S.A. na ZWZ HAWE S.A. 1.07.2013r.
    Załącznik – Wzór oświadczenia dla niezależnego członka RN HAWE S.A. na ZWZ HAWE S.A. 1.07.2013r.
36 2013-06-03 Rozwiązanie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji HAWE S.A. (RB-36/2013)
35 2013-06-03 Zakończenie sukcesem emisji obligacji o wartości 10 mln złotych.(RB-35/2013)
34 2013-05-29 Podpisanie umowy podwykonawczej z HAWE Budownictwo Sp. z o.o. (RB-34/2013)
33 2013-05-28 Umowa inwestycyjna z Magna Polonia S.A. oraz Mediatel S.A. (RB-33/2013)
32 2013-05-23 Rozpoczęcie kolejnego etapu współpracy Spółki z HUAWEI Polska Sp. z o.o. (RB-32/2013)
31 2013-05-22 Ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji (RB-31/2013)
30 2013-05-21 Podpisanie przez Spółkę umowy o współpracy z Exatel S.A. (RB-30/2013)
29 2013-05-14 Aneks do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną (RB-29/2013)
28 2013-05-10 Informacja znaczącego akcjonariusza (RB-28/2013)
27 2013-04-26 Wybór biegłego rewidenta (RB-27/2013)
26 2013-04-19 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną o wartości 316 mln zł (RB-26/2013)
25 2013-04-19 Spełnienie się warunku dotyczącego umowy znaczącej (RB-25/2013)
24 2013-04-19 Spełnienie się warunku dotyczącego umowy znaczącej (RB-24/2013)
23 2013-04-19 Spełnienie się warunku dotyczącego umowy znaczącej (RB-23/2013)
22 2013-04-19 Informacja osoby zobowiązanej (RB-22/2013)
21 2013-04-10 Informacja osoby zobowiązanej (RB-21/2013)
20 2013-04-08 Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej HAWE za I kwartał 2013 roku (RB-20/2013)
19 2013-03-27 Zawarcie umowy przez spółkę zależną z Urzędem Miasta Zabrze (RB-19/2013)
18 2013-03-27 Zmiany w składzie Zarządu Spółki (RB-18/2013)
17 2013-03-25 Zawarcie umowy przez spółkę zależną ze spółką Internetia Sp. z o.o. (RB-17/2013)
16 2013-03-25 Podjęcie decyzji o sporządzeniu oraz podaniu do publicznej wiadomości szacunkowych wyników finansowych
Spółki za I kwartał 2013 roku (RB-16/2013)
15 2013-03-21 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną(RB-15/2013)
14 2013-02-22 Wybór oferty spółki zależnej za najkorzystniejszą w przetargu na budowę Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej (RB-14/2013)
13 2013-02-19 Uznanie oferty spółki zależnej za najkorzystniejszą w przetargu na budowę i zarządzanie siecią szerokopasmowego Internetu (RB-13/2013)
12 2013-02-12 Podpisanie warunkowej umowy znaczącej przez spółkę zależną z Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. (RB-12/2013)
11 2013-02-12 Podpisanie warunkowej umowy znaczącej przez spółkę zależną z TP Teltech Sp. z o.o. (RB-11/2013)
10 2013-02-12 Podpisanie warunkowej umowy znaczącej przez Spółkę ze spółką zależną (RB-10/2013)
9 2013-02-12 Zawarcie przez Spółkę umowy o finansowanie i koordynację podwykonawstwa związaną z uczestnictwem Spółki w Projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (RB- 9/2013)
8 2013-02-05 Nierealizowanie uchwały NWZA w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego (RB-8/2013)
7 2013-02-05 Zamkniecie procesu prywatyzacji TK Telekom Sp. z o.o. (RB-7/2013)
6 2013-01-21 Zawarcie umowy umowę zobowiązującej do sprzedaży akcji HAWE S.A (RB-6/2013)
5 2013-01-10 Informacja znaczącego akcjonariusza (RB-5/2013)
4 2013-01-10 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (RB-4/2013)
    Załącznik 1
3 2013-01-10 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (RB-3/2013)
2 2013-01-08 Zakończenie modernizacji infrastruktury sieciowej (RB-2/2013)
1 2013-01-08 Zakończenie budowy odcinka Kraków – Katowice (RB-1/2013)

© HAWE S.A. 2012