Strona główna > Aktualności >

Realizacja prawa poboru akcji serii I Hawe S.A. – informacja dla Akcjonariuszy

4 sierpnia 2015 roku Walne Zgromadzenie HAWE SA uchwaliło emisję od 1 do 160.855.596 akcji serii I z zachowaniem prawa poboru w stosunku 2:3, to znaczy, że za każde 2 jednostkowe prawa poboru (JPP) Akcjonariusz jest uprawniony do objęcia 3 nowych akcji serii I.

18 sierpnia 2015 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zarejestrował 107.237.064 JPP serii I. Od tego momentu zostały one zapisane na rachunkach papierów wartościowych.

Obecnie Emitent przygotowuje prospekt emisyjny dla jednostkowych praw poboru, praw do akcji serii I (PDA) i akcji serii I (wszystkie te instrumenty będą notowane na rynku giełdowym).

Intencją Emitenta jest aby prospekt złożony został do Komisji Nadzoru Finansowego jak najszybciej, nie później jednak niż 4 grudnia 2015 roku, który to termin wynika z kodeksu spółek handlowych. Szacowany czas niezbędny do zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego wynosi 6-10 tygodni. Po zatwierdzeniu prospektu Emitent dokona niezwłocznie jego publikacji. Publikacja prospektu emisyjnego umożliwi rozpoczęcie notowań JPP. Akcjonariusze będą mogli dokonywać obrotu JPP na giełdzie.

Jednocześnie rozpoczną się zapisy na akcje serii I, które zakończą się nie wcześniej niż dwa tygodnie od dnia udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości.

Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru akcji serii I i którzy dokonali zapisu otrzymają 3 nowe akcje za każde 2 posiadane JPP.  Ponadto mogą w terminie wykonania prawa poboru dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, które będą realizowane w przypadku niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, Emitent przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Jeżeli pozostaną akcje serii I, które nie zostaną objęte w terminie zapisów – Emitent przydzieli je według swojego uznania. Po dokonaniu przydziału Emitent złoży w sądzie rejestrowym dokumenty niezbędne do zarejestrowania podwyższenia kapitału o akcje serii I.

Około 5-7 dni po dokonaniu przydziału giełda rozpocznie obrót PDA. Po zarejestrowaniu w sądzie akcji serii I Emitent dokona ich rejestracji w KDPW, a następnie notowania PDA zostaną zakończone, w miejsce PDA na rachunkach inwestorów zapisane zostaną akcje serii I i nastąpi rozpoczęcie notowań akcji serii I.

Zarząd HAWE S.A. 
z siedzibą w Warszawie.

© HAWE S.A. 2012