Strona główna > Aktualności >

Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie spadku kursu akcji

Zarząd HAWE S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, nie doszło w Grupie Kapitałowej HAWE do zdarzeń, które uzasadniałyby znaczący spadek kursu akcji Spółki. Zarząd Spółki nie widzi żadnych przesłanek, które wyjaśniałyby obniżenie rynkowej wyceny Spółki. Obserwowaną przecenę traktuje wyłączenie jako ruchy spekulacyjne mające krótkotrwały charakter.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby stanowić zagrożenie dla sytuacji finansowej którejkolwiek ze spółek Grupy Kapitałowej HAWE. Zarząd HAWE S.A. zapewnia, że sytuacja Grupy jest stabilna, a Grupa wciąż się rozwija. Pod koniec 2014 r. HAWE Telekom Sp. z o.o. podpisała kolejną znaczącą umowę na leasing finansowy infrastruktury telekomunikacyjnej tym razem z T-Mobile. Zarząd podejmuje działania zmierzające do zawarcia kolejnych znaczących umów handlowych z największymi operatorami telekomunikacyjnymi i kablowymi, o czym Grupa będzie informowała w kolejnych raportach. Grupa z powodzeniem realizuje projekty związane z budową szerokopasmowej sieci regionalnej w woj. warmińsko-mazurskim oraz woj. podkarpackim, a projekty te osiągają kolejne kamienie milowe. Potwierdzeniem dobrej kondycji Spółki są jej solidne wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody Grupy w I-III kwartale wyniosły 202,85 mln zł, zysk operacyjny 25,46 mln zł, a zysk netto 20,37 mln zł. 

Zarząd HAWE S.A. chciałby również podkreślić, że w Grupie prowadzona jest otwarta polityka informacyjna, której celem jest jak najlepsze informowanie inwestorów o sytuacji Grupy. Wyrazem tego są regularne kontakty z inwestorami indywidualnymi. W niniejszym krótkim oświadczeniu Zarząd HAWE S.A. chciał podkreślić brak czynników o charakterze fundamentalnym, które mogłyby tłumaczyć spadek kursu akcji i w ocenie Zarządu może mieć on jedynie charakter przejściowy.

© HAWE S.A. 2012