Strona główna >

Ogłoszenie Zarządu HAWE S.A. o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Warszawa, dnia 30 marca 2018 roku

 

 

Ogłoszenie Zarządu HAWE S.A.

o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

W związku postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo nr 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 („Spółka”), informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego w związku z żądaniem akcjonariuszy w trybie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 02 maja 2018 r., raportem bieżącym nr 19/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

 

Zarząd HAWE S.A.

 

Ogłoszenie do pobrania w formie pdf >>> 

Strona główna >

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU: AKCJE HAWE JUŻ WKRÓTCE NA NOVEJ GIEŁDZIE

Oświadczenie Zarządu

 

AKCJE HAWE JUŻ WKRÓTCE NA NOVEJ GIEŁDZIE

 

W związku z zapytaniami Akcjonariuszy kierowanymi do HAWE S.A. dotyczącymi prawdopodobnej daty przywrócenia notowań akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych Zarząd oświadcza, że podejmuje wszystkie kroki aby umożliwić obrót walorami w jak najszybszym terminie. Jednakże mając na względzie inne możliwości przywrócenia obrotu akcjami HAWE Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z Zarządem Novej Giełdy (www.novagielda.pl), które mają umożliwić akcjonariuszom zawieranie transakcji właśnie na tym parkiecie jeszcze w lipcu tego roku.

 

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Zarząd Spółki podjął już pierwsze prace, które pozwolą w ciągu około 3 miesięcy przygotować sprawozdania Grupy Kapitałowej za 2015 i 2016 r. Za sporządzenie i opublikowanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z prawem był odpowiedzialny zarządca restrukturyzacyjny HAWE SA czyli Pan Wojciech Makuć. Mimo wielokrotnych nalegań Zarządu Spółki, Rady Wierzycieli i akcjonariuszy zarządca nie przygotował z niezrozumiałych względów wspomnianych raportów rocznych. Ich brak doprowadził do zawieszenia notowań akcji spółki na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych oraz uniemożliwił przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o czym Zarząd Spółki wielokrotnie informował.

 

Chcemy jak najszybciej umożliwić obrót akcjami HAWE. Dlatego w związku z licznymi pytaniami ze strony akcjonariuszy prowadzimy rozmowy z Novą Giełdą, aby umożliwić handlowanie walorami spółki w systemie transakcyjnym Nova Giełda. Z tego co mi wiadomo są już pierwsi chętni do zdeponowania akcji na Novej Giełdzie. Można się spodziewać, że jeszcze w lipcu tego roku akcje HAWE będą notowane na Novej Giełdzie. W mojej opinii przywrócenie obrotu walorami spółki w systemie transakcyjnym Nova Giełda pozwoli choć po części zaspokoić oczekiwania indywidualnych inwestorów, którzy ponownie będą mieli możliwość na dokonywanie transakcji sprzedaży i kupna. Podobne przedsięwzięcia umożliwiające handel prawami do akcji funkcjonują na rynkach kapitałowych zarówno w Europie, jak i w USA.”- komentuje Paweł Paluchowski, Prezes Zarządu HAWE SA.

 

Celem Novej Giełdy jest „ucywilizowanie handlu” spółkami które aktualnie są notowane w przysłowiowych bramach. Umożliwi to ustalenie jednej ceny podczas handlu tymi instrumentami oraz zwiększy to popularność handlu. Ponadto powstanie Novej Giełdy znacznie zwiększa komfort transakcji ponieważ inwestor kupujący instrument notowany nie musi się martwić kontaktem ze sprzedającym, może całą operację przeprowadzić bez wychodzenia z domu. W zamian za drobną opłatę transakcyjną wszelkie formalności za inwestora wykonuje system transakcyjny Nova Giełda. Nova Giełda udostępnia system transakcyjny zarówno w wersji stacjonarnej na komputer, jak również na telefon oraz w wersji webowej. Jednocześnie dla akcjonariuszy HAWE wprowadzamy mały bonus, inwestor który wprowadzi na parkiet więcej niż 5 000 walorów zostaje zwolniony z wniesienia obowiązkowego depozytu w wysokości 2 tys. złotych. Formalności związane z umożliwieniem przeprowadzania transakcji na naszej giełdzie trwają kilkanaście minut.”. komentuje Damian Patrowicz z NOVEJ GIEŁDY.

 

Na Zarządzie oraz spółce HAWE nie będą ciążyć żadne opłaty oraz obowiązki z tytułu notowania opcji wymiennych w systemie transakcyjnym Nova Giełda. Handel na parkiecie odbywa się w trybie notowań ciągłych od godziny 12:30 do godziny 18:30. Dla akcjonariusza

nie ma innych obowiązków niż te wynikające z ustawy o ofercie publicznej, a w szczególności art. 69 b tej ustawy. Inwestorzy handlują opcjami wymiennymi na akcje. Zainteresowani akcjonariusze HAWE muszą wymienić swoje akcje. Wymiana akcji na opcje będzie się odbywać poprzez przeniesienie na spółkę Nasze Inwestycje sp. z.o.o akcji tytułem wniesienia ceny emisyjnej objęcia opcji konwertowalnych serii HAWE. Opcje konwertowalne serii HAWE będą miały charakter zbliżony do kwitów depozytowych. Inwestor będzie także musiał podobnie jak w domu maklerskich podpisać stosowne umowy. Opłaty pobierane od zleceń wynoszą 1zł od każdego zrealizowanego zlecenia (niezależnie od liczby zrealizowanych transakcji czy wolumenu danego zlecenia). Wymiana opcji na akcje następuje na żądanie jej posiadacza. Emitent opcji ma 5 dni na zrealizowanie tego żądania (za realizacje żądania uznaje się wydane akcji właścicielowi opcji).

Rejestracja w systemie transakcyjnym Nova Giełda odbywa się pod adresem: https://novagielda.pl/register-step-1

Specjalnie dla akcjonariuszy HAWE S.A., którzy są zainteresowani wniesieniem do systemu transakcyjnego Nova Giełda akcji HAWE S.A. uruchomiono specjalną infolinię telefoniczną pod numerem: +48 535 370 055.

Oświadczenie do pobrania w formie pdf >>>

 

Strona główna >

Realizacja prawa poboru akcji serii I Hawe S.A. – informacja dla Akcjonariuszy

4 sierpnia 2015 roku Walne Zgromadzenie HAWE SA uchwaliło emisję od 1 do 160.855.596 akcji serii I z zachowaniem prawa poboru w stosunku 2:3, to znaczy, że za każde 2 jednostkowe prawa poboru (JPP) Akcjonariusz jest uprawniony do objęcia 3 nowych akcji serii I.

18 sierpnia 2015 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zarejestrował 107.237.064 JPP serii I. Od tego momentu zostały one zapisane na rachunkach papierów wartościowych.

Obecnie Emitent przygotowuje prospekt emisyjny dla jednostkowych praw poboru, praw do akcji serii I (PDA) i akcji serii I (wszystkie te instrumenty będą notowane na rynku giełdowym).

Intencją Emitenta jest aby prospekt złożony został do Komisji Nadzoru Finansowego jak najszybciej, nie później jednak niż 4 grudnia 2015 roku, który to termin wynika z kodeksu spółek handlowych. Szacowany czas niezbędny do zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego wynosi 6-10 tygodni. Po zatwierdzeniu prospektu Emitent dokona niezwłocznie jego publikacji. Publikacja prospektu emisyjnego umożliwi rozpoczęcie notowań JPP. Akcjonariusze będą mogli dokonywać obrotu JPP na giełdzie.

Jednocześnie rozpoczną się zapisy na akcje serii I, które zakończą się nie wcześniej niż dwa tygodnie od dnia udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości.

Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru akcji serii I i którzy dokonali zapisu otrzymają 3 nowe akcje za każde 2 posiadane JPP.  Ponadto mogą w terminie wykonania prawa poboru dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, które będą realizowane w przypadku niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, Emitent przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Jeżeli pozostaną akcje serii I, które nie zostaną objęte w terminie zapisów – Emitent przydzieli je według swojego uznania. Po dokonaniu przydziału Emitent złoży w sądzie rejestrowym dokumenty niezbędne do zarejestrowania podwyższenia kapitału o akcje serii I.

Około 5-7 dni po dokonaniu przydziału giełda rozpocznie obrót PDA. Po zarejestrowaniu w sądzie akcji serii I Emitent dokona ich rejestracji w KDPW, a następnie notowania PDA zostaną zakończone, w miejsce PDA na rachunkach inwestorów zapisane zostaną akcje serii I i nastąpi rozpoczęcie notowań akcji serii I.

Zarząd HAWE S.A. 
z siedzibą w Warszawie.

Strona główna >

Oświadczenie Zarządu w sprawie publikacji sprostowań przez Parkiet i Parkiet.com

Zarząd Hawe S.A. pragnie poinformować wszystkich interesariuszy Spółki, że w ostatnich dniach na rynku medialnym pojawiły się nierzetelne publikacje prasowe, które zawierały nieprawdziwe informacje na temat Grupy. W związku z tym podjął odpowiednie działania, które doprowadziły do publikacji sprostowania tych informacji.

Treść opublikowanych sprostowań:

Parkiet.com, 10.08.2015

  1. Nieprawdziwa jest informacja podana przez parkiet.com w artykule z 4.8.2015 r., że podmiotów, które domagają się od HAWE na drodze sądowej zwrotu pieniędzy przybywa. HAWE nie dostrzega wzrostu powództw przeciwko spółce.
  2. Nieuprawniona jest teza podana przez parkiet.com w artykule z 4.8.2015 r., iż po ogłoszeniu przez holding Tele-Polska, że nie posiada akcji HAWE, to obawy, iż HAWE utraci płynność finansową są jeszcze większe. Zaangażowanie holdingu Tele-Polska w strukturze HAWE miało mieć charakter inwestycyjny, opisana zmiana w akcjonariacie nie wpływa negatywnie na płynność finansową HAWE.
  3. Nieuprawniona jest spekulacja podana przez parkiet.com w artykule z 4.8.2015 r., że zarząd HAWE może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości układowej. Brak jest przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

Paweł Sobków, Prezes Zarządu

Paweł Paluchowski, Wiceprezes Zarządu

Parkiet, Parkiet.com, 12.08.2015

  1. Nieprawdziwa jest teza podana przez „Parkiet” w artykule z 5.08.2015 r., że Marek Falenta może nadal wpływać na GK HAWE, co miało wynikać z przebiegu NWZA HAWE. Marek Falenta zawiadomił o zbyciu akcji HAWE, zatem nie ma wpływu na spółkę.
  2. Nieprawdziwa jest informacja podana przez „Parkiet” w artykule z 5.08.2015 r., że akcjonariusze Hawe zdecydowali o emisji 53 mln akcji oraz zmianach w Radzie Nadzorczej. Akcjonariusze uchwalili emisję do ponad 160 mln akcji i nie głosowali nad zmianami w RN.
  3. Nieprawdziwa jest informacja podana przez „Parkiet” w artykule z 5.08.2015 r., że emisja została uchwalona dzięki temu, iż do udziału w głosowaniu dopuszczono akcjonariusza dysponującego 3 mln akcji, choć nie było go na liście KDPW. Uchwała została podjęta głosami różnych akcjonariuszy – jej treść i ważność byłaby identyczna niezależnie od udziału lub absencji wspomnianego akcjonariusza.
  4. Nieprawdziwa jest informacja podana przez „Parkiet” w artykule z 5.08.2015 r., że grupa Hawe powinna wykupić obligacje za około 35 mln zł, a do końca roku 80 mln zł. W I tygodniu sierpnia Hawe powinna wykupić ok. 28 mln zł, a do końca roku ok. 36 mln zł.
  5. Nieuprawniona jest teza podana przez „Parkiet” w artykule z 5.08.2015 r., że cypryjska spółka Misami kojarzona jest z Markiem Falentą. Brak jest jakiegokolwiek związku z pomiędzy spółką Misami a M. Falentą.
  6. Nieprawdziwa jest informacja, że wobec zmian w statucie spółki córki – Mediatela, zarząd Mediatela będzie mógł zbyć Hawe Telekom, nie pytając rady. Tego typu transakcja wymagałaby zgody Rady Nadzorczej Hawe.

Zarząd HAWE S.A. 
z siedzibą w Warszawie.

Strona główna >

Skokowy wzrost przychodów i pozytywne wyniki Grupy HAWE

Grupa HAWE zanotowała w 2014 r. pozytywne wyniki finansowe: skonsolidowany zysk netto wyniósł 29,40 mln zł a EBITDA 54,36 mln zł. Spółki z Grupy z sukcesem generowały gotówkę – przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 48,46 mln zł i były o 3,62 mln zł wyższe niż przed rokiem. Dzięki realizacji dużych projektów infrastrukturalnych skonsoli dowane przychody wzrosły o 90% do 332,73 mln zł.

Pozytywne wyniki finansowe Grupa HAWE zanotowała w każdym segmencie swojej działalności. W segmencie „Usługi telekomunikacyjne” przychody wyniosły 119,86 tys. zł a zysk brutto na sprzedaży 41,23 mln zł. Segment „Budownictwa, projektowanie oraz serwis sieci obcych” przyniósł 210,57 mln zł przychodów i 13,99 mln zł zysku brutto.

„Grupa HAWE po raz kolejny pokazała, że jest rentowna nie tylko na papierze i ma zdolność do generowania stałych i wysokich przepływów pieniężnych. Sukcesywny wzrost przepływów pieniężnych jest dla nas sprawą najważniejszą.” – podkreślił prezes zarządu HAWE S.A. Paweł Sobków.

W 2014 r. Grupa HAWE znacząco zmniejszyła poziom zadłużenia, spłaciła kredyty i pożyczki warte 36,7 mln zł. Po stronie istotnych wydatków znajdowały się w 2014 r. również takie pozycje jak inwestycje w zakup rzeczowych aktywów trwałych (12,1 mln zł).

„Nadal pracujemy nad optymalizacją struktury finansowania Grupy i dostosowania jej do specyfiki naszej działalności. Prowadzimy rozmowy dotyczące refinansowania zadłużenia z szeregiem instytucji finansowych. W lutym pozyskaliśmy dodatkowe finansowanie w postaci kredytu bankowego na 10 mln zł. Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o szanse pozyskania finansowania na bardziej korzystnych, niż obecne, warunkach” – zaznaczył Paweł Sobków.

W zeszłym roku przeprowadzono istotne zmiany w strukturze Grupy HAWE. Najważniejsze to przeniesienie spółki HAWE Telekom do Grupy MEDIATEL. W zamian HAWE S.A. objęło akcje nowej emisji MEDIATEL i zwiększyło swój udział w kapitale tego podmiotu z około 66% do ponad 99%. W dniu 19 marca, HAWE S.A. poinformowało, że zobowiązało się sprzedać łącznie do 30% akcji MEDIATEL do Carlson Ventures International Limited oraz Rainbow Central and Eastern Europe Investments. Ustalona cena to 0,40 zł za akcję.

HAWE Telekom to nadal kluczowe aktywo dla całej Grupy. Spółka jest jednym z największych operatorów infrastrukturalnych w kraju, świadczy usługi dla innych firm telekomunikacyjnych, jako „operator operatorów”. Do jego partnerów należą największe spółki telekomunikacyjne, m.in.: T-Mobile, Polkomtel, Netia, UPC, Multimedia Polska, Vectra , Inea, ATM, TK Telekom i wiele innych. Całkowita długość optyczna Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE wynosi około 3.850 km, a łącznie z relacjami dzierżawionymi ponad 5.000 km.

W skład Grupy HAWE wchodzi także spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, która realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową o długości ponad 2.200 km w województwie warmińsko-mazurskim oraz sieci w województwie podkarpackim o długości ponad 2.000 km.

Strona główna >

Paweł Sobków przejmuje stery Grupy HAWE

Pan Paweł Sobków został nowym prezesem HAWE S.A., zdecydowała Rada Nadzorcza Spółki. Nowy szef Grupy HAWE ma ogromne doświadczenie w zakresie transakcyjnym, rynku kapitałowego i zarządzania spółkami. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, był związany z takimi spółkami jak m.in.: Henryk Kania S.A., IZNS Iława S.A., oraz RUCH S.A.

„Unikalna i bardzo cenna infrastruktura oraz kompetencje Grupy HAWE, sprawiają że spółka ta ma ogromny potencjał. Moim zadaniem jest jego pełne wykorzystanie, tak żeby przełożyło się to na jej wycenę i wartość dla Akcjonariuszy” – powiedział Paweł Sobków.

Nowy szef HAWE od czerwca 2012 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Inovo Venture Fund, który współpracuje m.in. z Krajowym Funduszem Kapitałowym. Wcześniej był m.in. Prezesem Zarządu IZNS Iława S.A., AMC Business Consulting S.A., MOGO sp. z o.o. (przeprowadził jego połączenie z grupą Bakalland), a także Wiceprezesem ZM Henryk Kania S.A. (przejęcie i połączenie z IZNS Iława SA), oraz Członkiem Zarządu RUCH S.A.

Paweł Sobków zasiada też w Radach Nadzorczych takich spółek, jak: ZM Henryk Kania S.A., Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., Invista S.A., Concept Liberty Group S.A., Zastal S.A..

Prezes HAWE ma tytuł doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył Wydział Zarządzania Strategicznego w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University. Ponadto ukończył studia MBA w Maastricht School of Management w zakresie Industrial Policy and Corporate Strategy. Ma 39 lat.

W skład Grupy Kapitałowej HAWE, która działa w obszarze telekomunikacji, wchodzą: HAWE S.A. – spółka publiczna i dominująca Grupy HAWE, Grupa Mediatel, HAWE Telekom oraz HAWE Budownictwo. W skład Grupy HAWE wchodzi także spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, która realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową o długości ponad 2.200 km w województwie warmińsko-mazurskim oraz sieci w województwie podkarpackim o długości ponad 2.000 km.

Strona główna >

RED CLOVER wydzierżawi rurociąg telekomunikacyjny HAWE Telekom

HAWE Telekom, spółka z Grupy HAWE i MEDIATEL, podpisała umowę dzierżawy rurociągu telekomunikacyjnego z firmą RED CLOVER. Infrastruktura ta ma zostać wykorzystana m.in. do realizacji projektu budowy Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej.

„Zapotrzebowanie na infrastrukturę telekomunikacyjną Grupy HAWE jest bardzo duże. Świadczą o tym kolejne umowy, które podpisujemy. Kontynuujemy rozmowy nt. kolejnych takich kontraktów”  – powiedział Prezes HAWE S.A. Piotr Kubaszewski.

Wartość umowy to ok. 2,5 mln zł.

Spółka RED CLOVER jest dostawcą oraz integratorem rozwiązań IT/Telco dla sektora telekomunikacyjnego. Infrastruktura HAWE będzie przez nią wykorzystana, między innymi do realizacji projektu budowy Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej (NSSD). W ramach NSSD zostanie wybudowana infrastruktura szerokopasmowego dostępu do Internetu o długości ponad 400 km kabla światłowodowego, 387 punktów PIAP oraz 100 aktywnych punktów dystrybucyjnych.

HAWE Telekom zamierza kontynuować i zacieśniać współpracę z partnerami realizującymi projekt NSSD.

HAWE Telekom z sukcesem kontynuuje pozyskiwanie kolejnych klientów i umów na świadczenie usług z wykorzystaniem swojej ogólnopolskiej infrastruktury telekomunikacyjnej. W zeszłym roku podpisano umowy m.in. z ATM, Dial Telecom oraz rozszerzono umowę z Vectra. Już wcześniej klientami HAWE są praktycznie prawie wszyscy najważniejsi gracze polskiego rynku telekomunikacyjnego, w tym m.in.: UPC, Polkomtel, Netia, Multimedia Polska, GTS Poland, T-Mobile Polska i inni. Kilka dni temu Grupa poinformowała o nowej umowie z ATM.

W skład Grupy Kapitałowej HAWE, która działa w obszarze telekomunikacji, wchodzą: HAWE S.A. – spółka publiczna i dominująca Grupy HAWE, Grupa Mediatel, HAWE Telekom oraz HAWE Budownictwo. W skład Grupy HAWE wchodzi także spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, która realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową o długości ponad 2.200 km w województwie warmińsko-mazurskim oraz sieci w województwie podkarpackim o długości ponad 2.000 km.

Strona główna >

HAWE Telekom podpisał umowę z ATM

HAWE Telekom podpisał umowę z ATM

 

HAWE Telekom, spółka z Grupy HAWE i MEDIATEL, podpisała umowę obejmującą sprzedaż infrastruktury światłowodowej oraz jej obsługę z ATM S.A. HAWE Telekom zarobi na sprzedaży włókien światłowodowych 4,2 mln zł, dodatkowo przychody z tytułu usług serwisowych objętych umową wyniosą ok. 120 tys. zł rocznie.

„To kolejna ważna umowa jaką HAWE Telekom podpisało w ostatnim czasie. Niedawno informowaliśmy o 20-letniej umowie z T-Mobile, teraz podpisaliśmy umowę z ATM a równolegle pracujemy nad kolejnymi kontraktami. Widzimy, że zapotrzebowanie na infrastrukturę światłowodową jest bardzo wysokie.” – powiedział Prezes HAWE S.A. Piotr Kubaszewski.

Umowę zawarto bezterminowo.

Skonsolidowane przychody Grupy HAWE w I-III kwartale br. wyniosły 202,85 mln zł, zysk operacyjny 25,46 mln zł, a zysk netto 20,37 mln zł.

HAWE Telekom z sukcesem kontynuuje pozyskiwanie kolejnych klientów i umów na świadczenie usług dzierżawy tzw. „ciemnych włókien światłowodowych”. W zeszłym roku podpisano umowy m.in. z ATM, Dial Telecom oraz rozszerzono umowę z Vectra. Już wcześniej klientami HAWE są praktycznie prawie wszyscy najważniejsi gracze polskiego rynku telekomunikacyjnego, w tym m.in.: UPC, Polkomtel, Netia, Multimedia Polska, GTS Poland, T-Mobile Polska i inni.

W skład Grupy Kapitałowej HAWE, która działa w obszarze telekomunikacji, wchodzą: HAWE S.A. – spółka publiczna i dominująca Grupy HAWE, Grupa Mediatel, HAWE Telekom oraz HAWE Budownictwo. W skład Grupy HAWE wchodzi także spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, która realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową o długości ponad 2.200 km w województwie warmińsko-mazurskim oraz sieci w województwie podkarpackim o długości ponad 2.000 km. 

Strona główna >

Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie spadku kursu akcji

Zarząd HAWE S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, nie doszło w Grupie Kapitałowej HAWE do zdarzeń, które uzasadniałyby znaczący spadek kursu akcji Spółki. Zarząd Spółki nie widzi żadnych przesłanek, które wyjaśniałyby obniżenie rynkowej wyceny Spółki. Obserwowaną przecenę traktuje wyłączenie jako ruchy spekulacyjne mające krótkotrwały charakter.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby stanowić zagrożenie dla sytuacji finansowej którejkolwiek ze spółek Grupy Kapitałowej HAWE. Zarząd HAWE S.A. zapewnia, że sytuacja Grupy jest stabilna, a Grupa wciąż się rozwija. Pod koniec 2014 r. HAWE Telekom Sp. z o.o. podpisała kolejną znaczącą umowę na leasing finansowy infrastruktury telekomunikacyjnej tym razem z T-Mobile. Zarząd podejmuje działania zmierzające do zawarcia kolejnych znaczących umów handlowych z największymi operatorami telekomunikacyjnymi i kablowymi, o czym Grupa będzie informowała w kolejnych raportach. Grupa z powodzeniem realizuje projekty związane z budową szerokopasmowej sieci regionalnej w woj. warmińsko-mazurskim oraz woj. podkarpackim, a projekty te osiągają kolejne kamienie milowe. Potwierdzeniem dobrej kondycji Spółki są jej solidne wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody Grupy w I-III kwartale wyniosły 202,85 mln zł, zysk operacyjny 25,46 mln zł, a zysk netto 20,37 mln zł. 

Zarząd HAWE S.A. chciałby również podkreślić, że w Grupie prowadzona jest otwarta polityka informacyjna, której celem jest jak najlepsze informowanie inwestorów o sytuacji Grupy. Wyrazem tego są regularne kontakty z inwestorami indywidualnymi. W niniejszym krótkim oświadczeniu Zarząd HAWE S.A. chciał podkreślić brak czynników o charakterze fundamentalnym, które mogłyby tłumaczyć spadek kursu akcji i w ocenie Zarządu może mieć on jedynie charakter przejściowy.

Strona główna >

HAWE Telekom ma nową umowę z Vectrą

Spółka HAWE Telekom podpisała umowę rozszerzającą współpracę z Grupą Vectra, jednym z liderów polskiego rynku usług telekomunikacyjnych i telewizji kablowej. Podpisana na okres 20 lat z VECTRA Investments, umowa dotyczy świadczenia usług kolokacji w obiektach HAWE Telekom. Jej wartość w tym okresie to blisko 6 mln zł netto. 

„Rozszerzenie współpracy z Vectrą, to bardzo dobra wiadomość, która potwierdza znaczącą pozycję HAWE Telekom na rynku. Czwarty kwartał to dla Grupy HAWE tradycyjnie bardzo dobry okres, w którym podpisujemy najwięcej tego typu kontraktów. Pracujemy intensywnie nad kolejnymi umowami.” – powiedział prezes Piotr Kubaszewski. 

Piotr Kubaszewski Prezes HAWE S.A.

Skonsolidowane przychody Grupy HAWE w I-III kwartale br. wyniosły 202,85 mln zł, zysk operacyjny 25,46 mln zł, a zysk netto 20,37 mln zł. 

HAWE Telekom z sukcesem kontynuuje pozyskiwanie kolejnych klientów i umów na świadczenie usług dzierżawy tzw. „ciemnych  włókien światłowodowych”. W tym roku podpisano umowy m.in. z ATM oraz Dial Telecom. Już wcześniej klientami HAWE są praktycznie prawie wszyscy najważniejsi gracze polskiego rynku telekomunikacyjnego, w tym m.in.: UPC, Vectra, Polkomtel, Netia, Multimedia Polska, GTS Poland, T-Mobile Polska i inni. 

W skład Grupy Kapitałowej HAWE, która działa w obszarze telekomunikacji, wchodzą: HAWE S.A. – spółka publiczna i dominująca Grupy HAWE, Grupa Mediatel, HAWE Telekom oraz HAWE Budownictwo. W skład Grupy HAWE wchodzi także spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, która realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową o długości ponad 2.200 km w województwie warmińsko-mazurskim oraz sieci w województwie podkarpackim o długości ponad 2.000 km.

© HAWE S.A. 2012